Algemene Voorwaarden Unifa B.V.

Artikel 1 | Definities 
– In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
– Energieovereenkomsten: Leveranciersovereenkomsten en overeenkomsten met één of meer Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven met betrekking tot door deze Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven te leveren diensten; 
– Leverancier: een leverancier van gas en/of elektriciteit; 
– Inkoopovereenkomsten: overeenkomsten tussen de Klant en één of meer Leveranciers, waarbij de Klant van Leverancier(s) gas- en/of elektriciteit koopt.  
– Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de offertes, aanbiedingen, werkzaamheden of diensten van Unifa. 
– Unifa, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven, en/of een aan haar gelieerde natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst aangaat met of een opdracht aanneemt van de Klant; 
 
Artikel 2 | Toepasselijkheid 
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden of diensten van Unifa en op alle overeenkomsten tussen de Klant en Unifa. Bij tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met de schriftelijke voorwaarden van een offerte, aanbieding werkzaamheid dienst volmacht of overeenkomst, gelden de voorwaarden van de offerte, aanbieding, werkzaamheid, dienst, volmacht of overeenkomst boven die van deze algemene voorwaarden. 
2.2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden (waaronder ook eventuele algemene voorwaarden) van de Klant maken geen deel uit van de overeenkomst tussen de Klant en Unifa, tenzij Unifa dergelijke voorwaarden geheel of gedeeltelijk schriftelijk heeft aanvaard. Bij tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van de Klant gelden deze algemene voorwaarden met die van de Klant gelden deze algemene voorwaarden boven de algemene voorwaarden van de Klant. 
2.3. Indien enige bepaling uit een tussen de Klant en Unifa gesloten overeenkomst rechtskracht mist, blijven de overige bepalingen onverkort en toepassing, tenzij de instandhouding van de resulterende overeenkomst kennelijk onredelijk is.  
 
Artikel 3 | Offertes en aanbiedingen 
3.1. Alle offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 5 werkdagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is. Mondelinge offertes en aanbiedingen zij niet bindend tenzij schriftelijk door Unifa bevestigd.  
3.2. Offertes een aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens. Gegevens worden geacht correct te zijn. 
3.3. Unifa kan niet aan zijn offerte en/of aanbieding worden gehouden, indien de Klant redelijkerwijs begrijpt dat de offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  
 
Artikel 4 | Totstandkoming overeenkomst 
4.1. Een overeenkomst komst pas tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging van de Klant. De door de Klant aangebrachte wijzingen in de offertes of aanbiedingen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van Unifa.  
4.2. De ontvangstdatum bij Unifa van de door de Klant ondertekende offerte of aanbieding geldt als de aanvangsdatum van de overeenkomst.  
4.3. Unifa ontvangt een financiële vergoeding van de betreffende leverancier waar een leveringsovereenkomst tussen de leverancier en klant mee tot stand komt.  
 
Artikel 5 | Prijzen 
5.1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de in de offerte of aanbieding genoemde soorten van dienstverlening. Prijzen in offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en andere documenten zijn exclusief omzetbelasting, exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief eventuele administratiekosten, tenzij anders aangegeven.  
5.2. Unifa behoudt zich het recht voor de prijzen bij verlenging te wijzigen. In geval van een prijsverhoging zal Unifa de Klant hiervan schriftelijk, na ingang van de overeenkomst, van op de hoogte stellen. Het verlengen van de overeenkomst is een service van Unifa, indien hiervan geen gebruik gemaakt wenst te worden, dient men voor einde van de looptijd van de initiële overeenkomst een schriftelijke opzegging richting Unifa te sturen.  
 
Artikel 6 | Volmacht 
6.1 In geval van inkoopadvisering of Verkoopadvisering verleent de Klant in het kader van de overeenkomst aan iedere medewerker van Unifa toestemming om de Klant te vertegenwoordigen terzake en haar rechten en belangen te behartigen. Deze volmacht omvat mede de volgende handelingen 
(a) het opvragen en gebruiken van inlogcodes en/of wachtwoorden voor elektronische systemen die gebruikt worden in het kader van Energieovereenkomsten; (b) het voeren van overleg met Leveranciers, Regionaal Netbeheerders en/of Meetbedrijven over aan de Klant in rekening gebrachte bedragen terzake van transport en levering van gas en/of elektriciteit terzake van Energieovereenkomsten. (c) het namens de Klant opvragen van offertes en/of aanbiedingen van (potentiele) Leveranciers, Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven; en 
6.2. De volmacht geldt voor onbepaalde tijd en kan door de Klant worden herroepen. Een herroeping van deze volmacht dient aangetekend of per mail aan het adres van Unifa te worden gezonden. De herroeping heeft werking vanaf de vijfde werkdag na de bevestiging van de ontvangst van de herroeping door Unifa.  
 
Artikel 7 | Werkzaamheden en uitvoering van opdracht 
7.1. Unifa verplicht zich om de Klant tijdig op de hoogte te brengen van alle gebeurtenissen die van invloed (kunnen) zijn op de uitvoering van zijn werkzaamheden en haar onverwijld in kennis te stellen van de opzegging, beëindiging, wijziging en/of de totstandkoming van Energieovereenkomsten.  
7.2. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door haar aangeleverde gegevens en documenten, ook als deze van een derde partij afkomstig zijn. 
7.3. Unifa bepaalt op welke wijze en door welke personen de werkzaamheden uitgevoerd worden. Unifa heeft de mogelijkheid onder haar verantwoordelijkheid derden in te schakelen. Indien andere deskundigen benodigd zijn voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, dan zal Unifa deze in overleg met en voor rekening van de Klant inschakelen.  
 
Artikel 8 | Totstandkoming Energieovereenkomsten 
8.1. Na de totstandkoming van een Energieovereenkomst zal deze zo spoedig mogelijk schriftelijk door Unifa aan de Klant worden bevestigd, zulks onder mededeling van de inhoud van de Energieovereenkomst.  
8.2. De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de Klant. Indien er door Unifa een Energieovereenkomst wordt gewijzigd, opgezegd en/of beëindigd dan wel een nieuwe Energieovereenkomst voor de Klant wordt gesloten, betreft deze Energieovereenkomst in haar gevolgen uitsluitend de Klant. Er komt in dat geval derhalve uitsluitend een Energieovereenkomst tussen Leverancier en de Klant tot stand, waarbij Unifa geen partij is. 
8.3. Indien de Klant aan Unifa de opdracht heeft gegeven een Energieovereenkomst overeenkomstig een Specificatie af te sluiten, zal Unifa zich naar beste kunnen inspannen om een Energieovereenkomst af te sluiten die zoveel mogelijk aan de wensen van de Klant voldoet. Unifa kan echter de inhoud en totstandkoming van de Energieovereenkomst niet garanderen.  
8.4. Door Unifa in het kader van de diensten inkoopadvisering of Verkoopadvisering aan Unifa medegedeelde gas- en/of elektriciteitsprijzen zijn niet bindend, zodat hier door de Klant geen rechten aan kunnen worden ontleend. De Klant verklaart zich ervan bewust te zijn dat de gas- en elektriciteitsprijzen degelijks fluctueren en afhankelijk zijn van de marktomstandigheden.  
8.5. Unifa zal, indien mogelijk en wenselijk, trachten haar overeenkomsten groen in te kopen. Dit betekent dat er wind- of waterkracht certificaten voor de klant worden ingekocht. Voor het vergroenen van de overeenkomst kunnen meerkosten gerekend worden. Indien de klant geen groene overeenkomst wil dient hij/zij dit voor ingang van de overeenkomst schriftelijk kenbaar te maken aan Unifa.  
 
Artikel 9 | Duur en beëindiging overeenkomst 
9.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur als vermeld op de overeenkomst. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Zonder opzegging wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend met de originele looptijd verlengd. Deze voorwaarden blijven onverminderd van kracht na stilzwijgende verlenging van de overeenkomst.  
9.2. Unifa is bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en met de overeenkomst samenhangende overeenkomsten of opdrachten te annuleren, indien: (a) de Klant niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de met Unifa gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst; (b) na het sluiten van de overeenkomst aan Unifa ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen; (c) de Klant onjuiste gegevens heeft verstrekt of er gegevens van de Klant bekend worden, die, waren de gegevens bekend geweest bij het aangaan van de overeenkomst, tot weigering van het aangaan van de overeenkomst door Unifa zouden hebben geleid; (d) de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en de zekerheid uitblijft of onvoldoende is; of (e) in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Klant.  
9.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Unifa op de Klant tot opschorting van haar verplichtingen of ontbinding van de overeenkomst overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot enige schadevergoeding of garantie, zulks onverminderd de aan Unifa verder toekomende rechten.  
 
Artikel 10 | Aansprakelijkheid en vrijwaring 
10.1. Unifa geeft geen enkele garantie, van welke aard of omvang dan ook, met betrekking tot de resultaten van haar werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst. Meer in het bijzonder kan Unifa niet garanderen dat: (a) met betrekking tot de dienst inkoopadvisering: de door of namens de Klant afgesloten Energieovereenkomsten de meest voordelige gas en/of elektriciteitstarieven op de markt bieden (b) met betrekking tot de dienst Verkoopadvisering: de door of namens de Klant afgesloten Energieovereenkomsten de meest gunstige gas en/of elektriciteitstarieven op de markt te bieden. 
10.2. Aan door Unifa aan de Klant verstrekte berekeningen met betrekking tot de door de Klant te betalen of te ontvangen bedragen terzake van Energieovereenkomsten kunnen geen rechten worden ontleend, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 3.  
10.3. Unifa is tot niet meer verplicht dan zich ervoor in te spannen dat haar medewerker(s) naar beste weten en kunnen met inachtneming van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop in de gegeven situatie mocht worden gerekend, uitvoering geeft/geven aan de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst. 
10.4. Unifa is jegens de Klant niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen door de Klant, haar werknemers, ondergeschikten en/of door haar ingeschakelde derden, behoudens indien de schade die het gevolg is van de opzet of grove schuld van Unifa.  
10.5. Unifa is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte schade of indirect verlies en schade aan derde of welke andere gevolgschade dan ook.  
10.6. De Klant vrijwaart Unifa terzake van alle vorderingen van derden die met de overeenkomst en eventueel in het kader van de overeenkomst opgezegde, beëindigde en/of tot stand gekomen Energie overeenkomsten samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen (inclusief de kosten van rechtsbijstand). 
10.7. Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde zal in geen geval de aansprakelijkheid van Unifa verder strekken dan driemaal het bedrag van de vergoedingen, die de klant terzake van de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst aan Unifa verschuldigd is.  
 
Artikel 11 | Toepasselijk recht; bevoegde rechter 
11.1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
11.2. Ingeval van geschillen omtrent de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen deze geschillen met uitsluiting van iedere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, tenzij Unifa er de voorkeur aan geeft zich in het oordeel van een andere bevoegde Nederlandse rechter te onderwerpen.  
 
Artikel 12 | Opzegtermijn / ontbinden overeenkomsten 
12.1. Ondanks dat wij een zakelijke overeenkomst aangaan met onze propositie hanteren wij een opzegtermijn van 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst conform de richtlijnen/regelgeving van de CMA (colportage regelgeving energie). 
12.2. Uitzondering is als de klant op de overeenkomst aangeeft dat zijn overeenkomst binnen 14 dagen moet ingaan om eerder te genieten van de nieuwe voorwaarden. Op dit moment stopt de bedenktermijn met ingang van de nieuwe overeenkomst als schriftelijk bevestigd door de Klant.  

12.3. Opzeggingen dienen schriftelijk of per mail gedaan te worden naar:  


Emmasingel 33, 5611 AZ Eindhoven

klantenservice@unifa.nl
085 047 12 45